دانلود رایگان


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:
کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.
آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..
چه می توان نگران آینده بود؟
 1. بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه ها دیده، شتم ها شنیده و ستم ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.
که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.
 1. ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت ها محسوب می شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.
تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می شود: اول- ایران باستان دوم- ایران اسلامی
 1. اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
اهورا مزدا خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به کوروش عطا کرده است.
این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.
پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می نگریستند.
 1. ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می گرفت.
ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی اش را درمی یافت، یگانگی مذهبی اش را نیز باز می گرفت.
از نظر سیاست خارجی، این خاندان می بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.
این جنگ های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و..... امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.
 1. با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد.
 2. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست.
 3. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده اند.
مردم در امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می ساخت.
 1. امور کشور را شاه شخصا به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.
امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این پادشاه برای اولین بار در تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود.
 1. داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.
همچنین بازرسان مخصوص وجود داشتند که آنها را چشم و گوش شاه مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می دادند.
 1. دوره سلوکیها و اشکانیان
حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو تخت جمشید را آتش زد، در اواخر تغییر عقیده داد و تحت نفوذ تمدن ایرانی ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می داد.
 1. اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: تفرقه بینداز و حکومت کن ، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند.
 2. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)
اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.
 1. در این زمان، سلطنت در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می نمود.
امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی خواست. هر یک از حکومت های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند.
 1. دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)
ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.
اگر پادشاهان ساسای عنوان پادشاه را به برخی از حکام محلی می دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.
 1. ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.
بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می رود.
 1. در دوره ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.
طبقه دوم: نجباء یا جنگیان
طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می شدند).
طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می دادند.
 1. هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود.
 2. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی ها
انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال 652 میلادی (32 ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.
سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.
تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می تواند به دو قسمت تقسیم شود:
 1. ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (1501- 643- م) (دوران تغییر دین و بقاء).
 2. ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه).
 3. دوران نخست را به نوبه خود می توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (750- 661- م) و اوایل خلافت عباسیان.
این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر سلطه و نفوذ تازی ها بسر می برند. با اینحال، ایرانیها پیوسته می کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.
 1. سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.
در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست های سیاسی و اداری مهمی در دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.
 1. دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)
این عصر، زمان ظهور حکومت های ملی منطقه ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (878- 814- م)، صفاریان در سیستان (1002- 861- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (1055- 932- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (998- 892- م) و زمانی چند حکومت کردند.
 1. این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره از زبان و ادبیات فارسی است. فردوسی طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی ها می باشد.
 2. از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی ها می باشد.
 3. سوم- از حمله مغول ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت
فتح ایران توسط مغول ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (1258 م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه ای تغییر داد.
در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.
مغول ها، که فقط در اواخر قرن 13 میلادی اسلام آوردند، نمی توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.
آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.
29-2- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)
این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می تواند به سه دوره تقسیم شود:
 1. از صفویه تا انقلاب مشروطیت (1906- 1501- م)
 2. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1979- 1906- م)
 3. از انقلاب اسلامی به بعد
در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.
30- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می دهد.
ظهور این دودمان، قطعی ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می شود.
 1. پس از حمله عرب ها، کشور ایران از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی در گوشه و کنار این مملکت در برابر خلفای جابر اموی و عباسی قد برافراشتند و حکومت های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند.
 2. بسیاری از این سلسله ها که می خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند.
 3. استقلال، و بطور کلی، احیا ایران در حقیقت مدیون سعی و جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.
از زمان تاسیس این سلسله است که، 1. اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟
 1. برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است.
 2. سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می رفت.
سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می شدند.
 1. پس از استیلای افغان ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند.
 2. حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند.
 3. در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله:
 4. آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند.
 5. بحرانهای داخلی در حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران.
 6. قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.
از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.
 1. بدین تعبیر، می توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.
شاهان قاجار، گنجینه های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه های خود جمع می کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می آوردند.
 1. پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر:
 2. روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی
 3. بورژوازی فروشنده بازار
 4. روحانیت شیعه
در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (1284، ه- ش).
 1. بدین ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند.
 2. اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می رسد.
 3. وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری شمسی
انقلاب مشروطیت ایران، مانند سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می گرفت.
پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.
 1. منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می رسید.
 2. اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می رساندند.
حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.
 1. اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می کردند.
افواجی موهوم تشکیل می دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات ها و عوارض را فراهم می ساختند.
 1. در این احوال، اگر از جان گذشته ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می شد.
 2. برخورد سیاست روس ها و انگلیسی ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی ها می خواستند تا جاده ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد.
 3. اختیارات پادشاه
پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می کرد.
هرگاه شورش یا توطئه ای علیه او صورت می گرفت، می توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.
اعضا خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می کرد!!؟
50- صدر اعظم یا وزیر اعظم
عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه ها و تفتین های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می شد، هم به دیار نیستی گسیل می گشت.
 1. قوانین
دو نوع قانون در کشور حکومت می کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.
قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی انگیخت.
 1. سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند.
 2. دعاویی بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و فصل میشد و نوعا با رعایت انصاف و عدالت مورد رسیدگی و صدور رای قرار نمی گرفت. چون در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته ای تنظیم نمی شد، وسیله ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست.
 3. مجازات ها
مجازات های ظالمانه و هرگونه شکنجه ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می کردند و به خدمتش می آوردند شکنجه می داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته ای اجرا می شد.
 1. نهضت مشروطیت
جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می دانستند.
 1. دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.
ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.
 1. قانون اساسی ایران در 14 ذیقعده 1324 (8 جدی 1285) با 51 اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 (15 میزان 1286) با 107 اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.
در 18 اردیبهشت ماه 1328 یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می شود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.
در مورد اصول 4 و 5 و 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل 7 و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

فهرست مطالب:
فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
حکومت هخامنشی
دوره سلوکیها و اشکانیان
دوره ساسانیان
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول ها
ایران از حمله مغول ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)
اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
دوران صفویه ها
حکمرانان زند
قاجاریه
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری
اختیارات پادشاه
صدر اعظم یا وزیر اعظم
قوانین
مجازات ها
نهضت مشروطیت
دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
نگاهی جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرایط تشکیل مجلس سنا
حقوق ملت ایران
قوای مملکت
حقوق اعضای مجلسی
حقوق سلطنت ایران
راجع به وزراء
اقتدارات محاکمات
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت
خاندان پهلوی و دین اسلام
سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه جمهوری بیانگر شکل حکومت است
حکومت یک تن
حکومت عده ای معدود
حکومت عده ای بیشمار
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت
نتیجه
کلمه اسلامی&

حقوق اساسی


حقوق اساسی ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیداری اسلامی از برکات جمهوری اسلامی در منطقه است | جستجو ...

بيداري اسلامي نتیجه و محصول انقلاب اسلامي در کشور عزیزمان ایران است. انقلابی که سر بلند و ...

دونالد ترامپ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ترامپ در سال ۱۹۷۷، با مانکن اهل جمهوری چک ایوانا ترامپ، در نیویورک ازدواج کرد. این دو با هم ...

جنگ قره‌باغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اما وضعیت به همین ترتیب باقی نماند و با اجرای فدرالیسم تحمیلی در سال ۱۹۲۲ میلادی (در راستای ...

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc – 0x20.ir

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc . نوع فایل: word. قابل ویرایش 120 ...

دانلود پایان نامه حقوق شهروندی در اسلام و غرب : شهرند ...

... حقوق با عنوان حقوق ... و پروژه های آماده رشته حقوق ... حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ...

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc – 0x20.ir

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc . نوع فایل: word. قابل ویرایش 120 ...

دانلود پایان نامه حقوق شهروندی در اسلام و غرب : شهرند ...

... حقوق با عنوان حقوق ... و پروژه های آماده رشته حقوق ... حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ...

دونالد ترامپ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ترامپ در سال ۱۹۷۷، با مانکن اهل جمهوری چک ایوانا ترامپ، در نیویورک ازدواج کرد. این دو با هم ...

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word. قابل ویرایش 157 صفحه . مقدمه: کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال ...

دانلود مقاله حقوق اساسی - پروژه دات کام

جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ... نامه حقوقی با عنوان ... پروژه های رشته ...

Gmail

Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

بیداری اسلامی از برکات جمهوری اسلامی در منطقه است | جستجو ...

بيداري اسلامي نتیجه و محصول انقلاب اسلامي در کشور عزیزمان ایران است. انقلابی که سر بلند و ...

جنگ قره‌باغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اما وضعیت به همین ترتیب باقی نماند و با اجرای فدرالیسم تحمیلی در سال ۱۹۲۲ میلادی (در راستای ...

دونالد ترامپ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ترامپ در سال ۱۹۷۷، با مانکن اهل جمهوری چک ایوانا ترامپ، در نیویورک ازدواج کرد. این دو با هم ...

تحقیق در مورد علوفه و یونجه 150 ص

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن

قوانین حاکم بر پروژه ها نوشته مهندس علی قربانی

دانلود پاورپوینت یادگیری ماشین

فایل پاورپوینت دانستنی های زبان شناسی فارسی برای آموزگاران کلاس اوّل ..

دانلود تحقیق درباره سیستم عامل لینوکس و طریقه نصب آن

دانلود پاورپوینت حریم خصوصی - 27 اسلاید

دانلود پروژه کاراموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان 30 ص

دانلود تحقیق در مورد رجیستری

فایل پروژه کارآموزی ساختمان مسکونی